درهای اتوماتیک سکوی قطار

درهای سکوی قطار (Platform Screen Doors)

این نوع سیستم ها برای تامین امنیت افراد در برابر خطر پرت شدن از سکو و افتادن در گودال مسیر قطار استفاده می شوند . این سیستم ها در حالت عادی بسته اند و هنگامیکه قطار توقف کامل می کند، پس از منطبق شدن بروی در های واگن باز می شوند و پس از بسته شدن درهای واگن، بسته می شوند.

بدلیل وجود شرایط خاص در محیط قطار شهری و امکان ازدهام و فشار بیش از حد افراد، مکانیزم این سیستم ها بسیار پیچیده تر از سیستم های معمولی طراحی شده است به نحوی که مقاومت بدنه، ایمنی و اطمینان این سیستم ها می بایست چندین برابر درب اتوماتیک معمولی باشد.

درهای سکوی قطار 10
درهای سکوی قطار 9
درهای سکوی قطار 8
درهای سکوی قطار 11
درهای سکوی قطار 7
درهای سکوی قطار 6
درهای سکوی قطار 5
درهای سکوی قطار 4
درهای سکوی قطار 3
درهای سکوی قطار 2
درهای سکوی قطار 1
فهرست