درهای کشویی تخت

درهای اتوماتیک کشویی تخت

این سیستم ها از متداول ترین نوع درهای اتوماتیک می باشند و در انواع تک لنگه ، دو لنگه ، دولنگه تلسکوپی و چهار لنگه تلسکوپی عرضه می گردند . در نوع تک لنگه و دو لنگه که یک ردیف ریل دارد ، میتوانیم تقریبا نیمی از کل عرض ورودی را بعنوان باز شو در نظر بگیریم و این میزان باز شو در نوع تلسکوپی که دو ردیف ریل دارد می تواند تا دوسوم کل عرض ورودی افزایش پیدا کند.

در های اتوماتیک کشوئی تحت عنوان درهای اسلایدینگ یا درهای ریلی نیز نامیده می شوند . این سیستم ها هنگام باز شدن فضای کمتری اشغال می کنند و تامین ایمنی آنها آسان تر است.

درهای تخت کشویی 16
درهای تخت کشویی 15
درهای تخت کشویی 14
درهای تخت کشویی 13
درهای تخت کشویی 12
درهای تخت کشویی 11
درهای تخت کشویی 10
درهای تخت کشویی 9
درهای تخت کشویی 7
درهای تخت کشویی 6
درهای تخت کشویی 5
درهای تخت کشویی 4
درهای تخت کشویی 8
درهای تخت کشویی 3
درهای تخت کشویی 2
درهای تخت کشویی 1
فهرست