درهای کشویی خمیده

در اتوماتیک کشویی خمیده

این سیستم ها تحت عنوان درهای گرد، نیمگرد و درهای کرو نیز نامیده می شوند و بیشتر بر اساس نوع طراحی نما و معماری اماکن عرضه می گردند و بیشینه بازشوی آنها به نسبت درهای تخت معمولی بیشتر است.

درهای اتوماتیک خمیده کشویی 6
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 9
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 5
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 10
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 7
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 8
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 4
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 3
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 2
درهای اتوماتیک خمیده کشویی 1
فهرست