درهای گردان سه پره

درهای گردان سه پره

این سیستم ها سه لنگه متحرک دارند که زاویه بین آنها 120 درجه می باشد . نسبت به نوع 4 لنگه حجم تردد در این سیستم پائین تر است . لنگه ها می توانند در مواقع اضطراری از حالت خود خارج و روی یکدیگر قرار بگیرند . همچنین در بعضی از انواع آن ، اپراتور می تواند داخل زمین تعبیه شود تا قسمت های فوقانی بصوت تمام شیشه ای اجرا گردد.

درهای گردان سه پره 1
درهای گردان سه پره 4
درهای گردان سه پره 2
درهای گردان سه پره 5
درهای گردان سه پره 3
فهرست