راهبند آکاردئونی

راهبند آکاردئونی

موتور یا کشنده این راهبند در قسمت جلو قرار دارد به نحوی که هنگام باز شدن ، قسمت آکاردئونی شکل را به دنبال خود کشیده و باز میکند. مسیر یابی این نوع راهبند می تواند توسط GPS یا سنسورهای مغناطیسی انجام پذیرد . این نوع راهبند برای کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه مناسب می باشد و برخی از انواع آن حتی از ورود حیواناتی مانند سگ و گربه هم جلوگیری می کنند .

راهبند آکاردئونی 4
راهبند آکاردئونی 3
راهبند آکاردئونی 2
راهبند آکاردئونی 1
فهرست