راهبند امنیتی

راهبند امنیتی

این نوع راه بند ها برای پیشگیری یا جلوگیری از عملیات خرابکاری یا تروریستی در مراکز حساس مورد استفاده قرار می گیرند . برخی از انواع آن میتواند حتی از ورود وسایل نقلیه سنگین جلوگیری کند این نوع راهبند می بایست از سرعت عمل بالایی برخوردار باشد.

راهبند امنیتی 2
راهبند امنیتی 3
راهبند امنیتی 4
راهبند امنیتی 5
راهبند امنیتی 6
راهبند امنیتی 1
فهرست