راهبند بازویی

راهبند بازویی

این سیستم از متداول ترین نوع راهبند می باشد و عمدتا برای کنترل تردد اتومبیل ها استفاده می شود . در برخی از انواع آن میله هائی بصورت عمودی به بازو متصل می شود تا بخش زیرین یا فوقانی راهبند را پوشش دهد به این ترتیب از ورود افراد نیز جلوگیری بعمل می آید .

با استفاده از نوعی بازوی تاشو می توان از این نوع سیستم ها در زیر سقف های کوتاه نیز بهره گرفت. با استفاده از یک چشم خطی می توان ایمنی ، برخورد بازو را تامین نمود. ریموت کنترل، چراغ چشمک زن و بوغ هشدار از اجزای انتخابی این نوع راهبند می باشد.

راهبند بازویی 6
راهبند بازویی 7
راهبند بازویی 4
راهبند بازویی 8
راهبند بازویی 5
راهبند بازویی 3
راهبند بازویی 2
راهبند بازویی 1
فهرست