راهبند زمینی

راهبند زمینی

این نوع راهبند که بصورت استوانه ساخته شده و بروی زمین نصب می گردد ، با فرو رفتن داخل زمین راه را برای عبور وسایل نقلیه باز می کند . تمام اجزای این سیستم داخل محفظه استوانه ای شکل قراردارد بنابر این هنگام فرورفتن هیچ فضائی اشغال نمی شود . این راهبند در معابر عمومی کاربرد بیشتری دارد.

راهبند زمینی 4
راهبند زمینی 5
راهبند زمینی 3
راهبند زمینی 2
راهبند زمینی 1
فهرست