سیستم اثر انگشت

سیستم اثر انگشت

این سیستم ها با استفاده از یک اسکنر کوچک می توانند اثر انگشت افراد را ابتدا ثبت، سپس در هر بار تماس، هویت فرد مورد نظر را تشخیص داده و عمل نمایند. این سیستم ها نسبت به نوع کارت و رمز از امنیت بالاتری برخوردارند. به نحوی که فقط در صورت حضور فیزیکی خود فرد عمل می کنند.

اثر انگشت 4
اثر انگشت 3
اثر انگشت 2
اثر انگشت 1
فهرست