سیستم رمز و کارتخوان

سیستم رمز و کارتخوان

این سیستم ها با دریافت رمز عددی یا خواندن کارت یا تگ مجاورتی عمل میکنند و به دستگاه مورد نظر فرمان می دهند . نوع پیشرفته تر آنها  می تواند به شبکه یا کامپیوتر، متصل و بصورت آفلاین یا آنلاین از عملکرد روزانه خود گزارش تهیه نمایند.

رمز و کارتخوان 4
رمز و کارتخوان 3
رمز و کارتخوان 2
رمز و کارتخوان 1
فهرست