شستی نوری ( چشم مجاورتی) (No Touch)

شستی نوری

این سیستم که با نور مادون قرمز کار می کند درصورت مجاورت با دست افراد، فرمان لازم را به اپراتور ارسال می نماید . حداکثر فاصله مجاورت، حدودا 10 سانتیمتر می باشد. این سیستم ها بدلیل عدم تماس فیزیکی ، در مراکز بیمارستانی و بهداشتی کاربرد زیادی دارند

فهرست