چشم ترکیبی (سنسور دو کاره)

چشم ترکیبی

این سنسور ها از ترکیب سنسورهای ایمنی پرده ای و سنسورهای حرکتی بوجود آمده اند ولی بصورت مجزا عمل می کنند به این ترتیب با نصب یک سنسور می توان از خواص هر دو سنسور بهره مند شد.

فهرست