چشم حرکتی (سنسور یا رادار ماکرو ویو)

چشم حرکتی

این سنسور ها امواج مایکرو ویو را به محیط تحت پوشش خود ارسال و انعکاس امواج را بررسی می کنند . به این ترتیب می توانند حرکت افراد را تشخیص دهند . زاویه دید، حساسیت و بسیاری از پارامترهای دیگر در این سنسور ها قابل تنظیم می باشد.

فهرست