چشم خطی (سنسور ایمنی خطی)

چشم خطی

این سنسور ها با استفاده از پرتور مادون قرمز یک خط نوری در محل بازشوی در ایجاد می نماید به نحوی که اگر افراد با ایستادن در مسیر حرکت در ، این خط نوری را قطع کنند سنسور به در فرمان وجود مانع را می دهد بنابر این از بسته شدن در جلوگیری بعمل می آید . ویژگی این سیستم ها سادگی ، ارزان بودن و عدم نیاز به تنظیمات می باشد . سنسورهای خطی معمولا بصورت جفت نصب می گردند ، یکی فرستنده و دیگری گیرنده .

فهرست