چشم پرده ای (سنسور ایمنی پرده ای)

چشم پرده ای

این سنسور ها نیز مانند سنسور های خطی با سیستم پرتو مادون قرمز کار می کند با این تفاوت که فرستنده و گیرنده در کنار یکدیگر قرارد دارند و انعکاس برخورد امواج را به افراد تشخیص می دهند بنابر این بجای خط نوری یک پرده نوری تشکیل داده و یک سطح وسیعتری را پوشش می دهند . ویژگی این سنسورها ، ایمنی بیشتر و نصب آسانتر می باشد .

فهرست