گیت سه میله ای

گیت سه میله ای

در این نوع گیت از سه بازوی فلزی با زاویه 120 درجه نسبت به یکدیگر استفاده شده که با هر بار تردد 120 درجه چرخش کرده و برای نفر بعد آماده می شود . عبور همزمان بیش از دو نفر در هر بار تردد تقریبا غیر ممکن است به همین دلیل گیت های میله ای در فضاهای عمومی بیشترین کاربرد را دارند . همچنین استهلاک این سیستم ها بسیار پائین است . این گیت ها در دو نوع اتوماتیک و غیر اتوماتیک تولید می شوند.

گیت سه میله ای 6
گیت سه میله ای 5
گیت سه میله ای 4
گیت سه میله ای 3
گیت سه میله ای 2
گیت سه میله ای 1
فهرست