گیت میله ای امنیتی

گیت میله ای امنیتی

ارتفاع این نوع گیت ها بلند بوده بنابر این افراد غیر مجاز نمی توانند از روی آن عبور کنند . آنها بیشترین کاربرد را در اماکنی با امنیت بالا دارند. و در انوع اتوماتیک، نیمه اتوماتیک و دستی ارائه می گردند.

گیت امنیتی میله ای 8
گیت امنیتی میله ای 7
گیت امنیتی میله ای 6
گیت امنیتی میله ای 5
گیت امنیتی میله ای 4
گیت امنیتی میله ای 3
گیت امنیتی میله ای 2
گیت امنیتی میله ای 1
فهرست