گیت کابینی امنیتی

گیت کابینی امنیتی

ارتفاع این نوع گیت ها بلند بوده بنابر این افراد غیر مجاز نمی توانند از روی آن عبور کنند . آنها بیشترین کاربرد را در اماکنی با امنیت بالا دارند . برخی از انواع این گیت ها قادر به کنترل مشخصات فیزیکی افراد مانند وزن و حجم هستند و عمدتا بصورت کابینی ساخته می شوند.

گیت امنیتی کابینی 5
گیت امنیتی کابینی 4
گیت امنیتی کابینی 3
گیت امنیتی کابینی 2
گیت امنیتی کابینی 1
فهرست