Key Bedis

قطعات درب اتوماتیک

Key Bedis

این سیستم جهت اپراتور SLA طراحی شده ولی می تواند با بسیاری از اپراتور های دیگر کار کند . با استفاده از یک کلید گردان عمل تغییر وضعیت را انجام می دهد. همچنین بازیابی سیستم (Reset) ، با استفاده از یک شستی سوزنی میسر گردیده . ویژگی این دستگاه قیمت ارزان بودن و امکان برداشتن کلید و قفل کردن سیستم می باشد.

قطعات درب اتوماتیک
فهرست